ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ SIBERIAN HEALTH s. r. o.

за Консултанти и Клиенти

Настоящият документ съдържа информация за Вашите права, свързани с обработването на Вашите лични данни от Сибирско здраве-България ЕООД., със седалище в гр. София, ул. Николай Лилиев, 18, ЕИК: BG175112498.

Препоръчваме ви да прочетете внимателно тази информация. Погрижихме се тя да бъде много ясна. Ако въпреки това нещо остане неясно за вас, с удоволствие ще ви обясним всяко понятие и параграф.

1. Кой е администраторът на вашата лична информация?
Администраторът на лична информация, т.е. лицето, което определя целите, методите и взема решенията относно обработката на вашите лични данни (лична информация), е:
Сибирско здраве-България ЕООД (наричан по-долу - Администратор)
намиращ се на адрес гр. София, ул. Николай Лилиев, 18
ЕИК: BG175112498
Телефон: +35929836837
E-mail: eva@sibval.com
Можете да се свържете с нас и чрез посоченото от нас длъжностно лице за контакт.

2. Как и защо се обработват личните ви данни?
Обработката на лични данни се урежда от съответното законодателство, по-специално от Общ регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ES (Обща политика за защита на данните, наричана по-долу GDPR), съответните правни разпоредби.
Обработваме вашите лични данни, за да гарантираме спазването на всички наши и ваши права и задължения в контекста на съществуващото между нас правоотношение.
Обработваме всички ваши лични данни въз основа на:

 1. Договор или Споразумение, сключено с вас, за да изпълним задълженията си по такъв Договор или Споразумение;
 2. Приложимите законови разпоредби (например данъчни и други), за да спазим наложените ни законови задължения;
 3. Нашите легитимни интереси с цел защита на правата и интересите на Компанията, за да проверим самоличността на Клиента и правото му да използва нашите услуги (сканирани копия на лични документи - лична карта, паспорт).
Обработваме вашите лични данни за срока на нашите договорни отношения. След изтичане на срока на валидност ще съхраняваме само такива Ваши лични данни, които са необходими за упражняване на нашите права и изпълнение на нашите задължения или които се изискват от закона.
При обработката на вашите лични данни не се извършва автоматично вземане на решения или профилиране.
Обработваме лични данни ръчно и автоматично директно с помощта на нашите служители и, ако е необходимо, с помощта на обработващи лични данни (виж точка 5 по-долу). Защитата на личните данни е осигурена технически и организационно в съответствие с приложимото законодателство и GDPR.

3. Какви персонални данни обработваме?
Ние обработваме Вашите лични данни, които са необходима част от Договора, както и такива лични данни, без които не бихме могли да изпълним задълженията си, произтичащи от предмета на Договора:

 • име и фамилия;
 • собствен подпис;
 • адрес на постоянно пребиваване, адрес за контакт;
 • адрес на електронна поща;
 • номер на мобилен телефон.

4. Как защитаваме личните ви данни?
Можете да бъдете напълно сигурни, че обработваме личните ви данни с необходимата грижа и в съответствие с приложимото законодателство. Ние защитаваме Вашите лични данни във възможно най-голяма степен, съответстваща на техническото ниво на наличните ресурси и естеството на обработката на данни от Администратора. Администраторът има строги правила за определяне на това кой служител или отдел може да има достъп до вашите лични данни и кои лични данни могат да бъдат обработвани в съответствие с вътрешните правила на Администратора. Ако Вашите лични данни се прехвърлят извън сферата на дейност на Администратора, ние ще осигурим подходящо ниво на сигурност в съответствие със съответните законови разпоредби.

5. Как предоставяме вашите лични данни и защо?
Не предоставяме вашите лични данни извън сферата на компетентност на Администратора, освен ако:

 • имаме вашето съгласие;
 • решението е продиктувано от законови разпоредби (например в случай на искания от правоприлагащи органи);
 • легитимните ни интереси ни дават това право (възможността да предоставяме непрекъснато качествени услуги и да ги оценяваме и подобряваме като част от нашата дейност);
 • при текущи и свързани дейности ни се предоставят услуги от външни обработващи или външен посредник.
Също така предоставяме вашите лични данни на държави извън Европейския съюз, по-специално на Русия. Получателят на лични данни в Русия е дружество с ограничена отговорност Международна компания «Сибирское здоровье» (Новосибирск, Русия). Личните данни за този получател се защитават и обработват в съответствие с GDPR.
Освен самият Администратор, следните организации също са обработващи вашите лични данни:
Дружество с ограничена отговорност „Международна компания „Сибирское здоровье“ (Новосибирск, Русия).

6. Какви права имате по отношение на личните си данни?
По отношение на вашите лични данни, които обработваме, имате следните права, които можете да поискате от нас в качеството ни на Администратор:

 • правото да получите потвърждение за (не)обработването на вашите лични данни и достъп до личните данни, които ви засягат и които обработваме;
 • правото да коригирате или допълните личните си данни, ако те са неточни или непълни;
 • правото да спрете или ограничите обработката на вашите лични данни при спазване на законовите разпоредби;
 • правото да подадете жалба срещу обработката на лични данни, които ви засягат;
 • правото да прехвърлите личните си данни към друг администратор.
Ако обработваме някои от вашите лични данни въз основа на вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработката на тези лични данни по всяко време. Лесно е да оттеглите съгласието си: изпратете имейл с тема "Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни" на адрес eva@sibval.com..
Можете да упражните всички свои права, като изпратите писмено заявление до Администратора на адреса за контакт или по електронна поща до лицето за контакт.
Ако смятате, че обработката на личните ви данни не е в съответствие със закона, имате право да подадете жалба до надзорния орган, който е Департаментът за защита на личните данни, намиращ се на адрес
Комисия за защита на личните данни, 2 Tsvetan Lazarov Bvd, 1592, София.
ИНН: 708 37 627
Сайт: https://www.cpdp.bg/

7. Къде мога да получа повече информация?
Ако имате въпроси относно обработката на личните ви данни, можете да се свържете с отговорното лице, което е Ева Цачева.
Адрес: гр. София, ул. Николай Лилиев, 18.
Телефон: +35929836837
E-mail: evа@sibval.com
В бъдеще информацията за обработката на лични данни може да се промени въз основа на законови изисквания или оперативни нужди. Ще ви информираме за всички промени, когато това е възможно, и винаги можете да намерите актуална информация на нашия уебсайт на адрес www.siberianhealth.com.

Останаха ли още въпроси?
Ако имате въпроси относно обслужването и доставката, обадете се в кол центъра или пишете на e-mail:

[}item{]