Условия за онлайн пазаруване и доставка

Настоящите общи условия за онлайн пазаруване и доставка са създадени да са в помощ на потребителите и техният прочит е препоръчителен. Същите се прилагат по отношение на следния уеб сайт http://bg.siberianhealth.com.  Който се намира на http://bg.siberianhealth.com (наричан по-долу „Сайтът”"). Сайтът е собственост на „СИБИРСКО ЗДРАВЕ-БЪЛГАРИЯ” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 175112498, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район Лозенец, ул. Николай Лилиев № 18.

„Сибирско здраве – България” ООД си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от изброените по-долу общи условия. Отговорност на посетителите на сайта е да проверяват условията при всяко посещение непосредствено преди да използват Сайта. В случай, че посетител продължи да използва сайта след публикуване на промени в настоящите условия, същото се смята за потвърждение, че приема и се съгласява с направените промени.

С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи Ваши покупки се регулират от общите условията за онлайн пазаруване и доставка, приложими до публикуването на промени и изменения в тях, а след това в съответствие с новите изменени общи условия.

1. ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОДАЖБА
Условията за поръчки на стоки от уеб сайт http://bg.siberianhealth.com, които са описани на предоставената Ви фактура, регулират своеобразната покупко-продажба, с изключение на случаите, при които Клиентът е сключил отделен писмен договор със „Сибирско здраве – България” ООД.

Чрез поръчката на продукти от магазина на Сибирско здраве (както онлайн, така и по друг начин) или посредством приемане доставката на такива продукти съгласно представената Ви фактура, приемате и се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите общи условия. „Сибирско здраве – България” ООД си запазва правото едностранно да променя тези условия по всяко време без изрично предизвестие за това.

2. НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Настоящите условия не могат да бъдат допълвани, променяни или изменяни от прилагането на друг(и) документ(и). Всеки опит за промяна, допълване или изменение на тези условия е недействителен и не поражда действие, освен ако  не изрази писмено съгласие за това.

3. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ
За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:

  •     Да имате навършени осемнадесет (18) години.
  •     Да имате постоянен/настоящ адрес в България или друга страна членка на ЕС.
  •     Да сте се съгласили с настоящите Общи условия.
  •     Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка.
  •     Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

За да извършвате покупки  е необходима регистрация. Достатъчно е да въведете данни за адрес на доставка всеки път, когато правите поръчка. След избор на продукт, потребителят въвежда количество, което желае да поръча. За да се потвърди поръчката е нужно да се избере бутон "Потвърди" в кошницата. На екрана ще се покаже съдържанието на кошницата с калкулирана цена за всички избрани продукти (ако са повече от един). При въвеждане на адрес за доставка цената за доставка автоматично ще се изчисли.

Клиентът получава потвърдителен email на електронния адрес, който е посочил.
СИБИРСКО ЗДРАВЕ - може да поиска допълнително потвърждение на всяка от въведените от потребителя информация или доуточняване на подробности по поръчката, включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде доказана достоверността на подадената ни информация или поръчката не бъде доуточнена, това автоматично води до отказ от приемане на поръчката с или без изрично уведомление за това.

4. ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИ И ПОПЕЧИТЕЛИ
Въпреки, че _„Сибирско здраве – България” ООД  не разрешава използването на услугите от лица, ненавършили 18 години, се допуска че е възможна поръчката на стоки от деца. В такива случаи „Сибирско здраве – България” ООД не носи отговорност за постъпките на непълнолетните, а отговорността се поема от техните попечители.

„Сибирско здраве – България” ООД съветва родителите да вземат мерки, в случай че не желаят да носят отговорност за стоки, поръчани и/или заплатени към  Сибирско здраве – България ООД.

5. ВАЛУТИ И ЦЕНИ
Според националното законодателство в Р.България може да се използва само националната валута като разплащателно средство. Разплащанията за всички покупко-продажби през сайта, независимо от метода на разплащане, се правят само в националната валута. Цените се обявяват само в българска национална валута.

6. ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТ СТОЙНОСТ
„Сибирско здраве – България” ООД е дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. Посочените цени са крайни (с включен ДДС).

7. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Възможни начини за плащане на покупките от Сайта са:

  •     VISA, MasterCart, Maestro

8. ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ НА САЙТА
С настоящото се считате за уведомени, че е възможно и допустимо информацията, дадена за определена стока или продукт, да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта. „Сибирско здраве – България” ООД предупреждава, че е възможно информацията, съдържаща се на настоящия сайт, да е непълна или неточна към даден момент. „Сибирско здраве – България” ООД си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без изрично уведомление.

9. ОТКАЗ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ОТ СТРАНА НА „Сибирско здраве – България” ООД
„Сибирско здраве – България” ООД  има правото да откаже или отмени всички поръчки за продукти и/или услуги, които са показани с грешна цена, отстъпка или компенсация, или съдържащи друга неточна информация или печатнa грешкa. Всички такива поръчки, независимо дали първоначално са били потвърдени, могат да бъдат отказани или отменени. В случай, че вече е било извършено и плащане за тези поръчки, „Сибирско здраве – България” ООД се задължава незабавно да издаде кредитно известие за размера на начислението към сметката на купувача.

„Сибирско здраве – България” ООД си запазва правото да откаже поръчка, в случай че поръчката е извършена от клиент, който системно отказва поръчки или има съмнение, че дава невярна и неточна информация.

10. ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА
Всеки клиент има правото да се откаже от поръчаните стоки в срок до 7 РАБОТНИ ДНИ от получаването им в случай, че същите не са били използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са били получени съгласно изискванията на чл.55 във връзка с чл.54 от ЗЗП. Редом с продукта клиентът задължително трябва да изпрати касовата бележка или фактурата, с която е закупил стоката.

В случай че до 24ч. от получаването на даден продукт бъде констатиран негов дефект и в случай, че не е ненарушен търговския вид на стоката и опаковката,  „Сибирско здраве – България” ООД се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответния производител или да възстанови заплатената от клиента стойност на стоката в срока по чл.55, ал. 6 от ЗЗП. След изтичане на срока, в който потребителят следва да упражни правото си на отказ или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, връщане и замяна на стоката не се извършват. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката в тези случаи са за сметка на потребителя.

Когато „Сибирско здраве – България” ООД поради някаква причина не може да изпълни задълженията си по договора, потребителят ще бъде своевременно уведомен и платените от него суми ще бъдат възстановени в срок до 30 дни от датата, на която „Сибирско здраве – България” ООД е следвало да изпълни задължението си по договора. В този случай „Сибирско здраве – България” ООД разполага с алтернативната възможност да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, като уведоми потребителя за промяната в изпълнението. Когато бъде изпълнено друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сделката, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика.

11. ДОСТАВКА

  •     Всички доставки в границите на България се доставят чрез следните куриери: “Еконт- експрес”
  •     Доставки извън границите на България се извършват чрез “Aramex”
  •     За доставките се прилагат тарифите за експресна доставка на съответната компания.
  •     „Сибирско здраве – България” ООД поема разходите по застраховка на доставката на поръчаната стока.

12. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
Продажбата на продуктите се регламентира от действащото законодателство на Република България.

13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Личните данни се събират само и единствено с цел обслужване на потребителите. Без необходимите данни обслужването на клиентите няма да бъде възможно. Личните данни се въвеждат при всяко действително пазаруване на потребителя и се използват еднократно. „Сибирско здраве – България” ООД не създава база данни от данните на потребителите.

„Сибирско здраве – България” ООД се задължава да не отдава, продава или разпространява по друг начин вашите лични данни на трети лица, освен когато това не е наложително по силата на закон или съдебен акт.

14. НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
„Сибирско здраве – България” ООД се задължава да не да изпраща непоискани търговски съобщения без изричното съгласие за това от страна на клиента.

Органи, осъществяващи контрол върху дейността на „Сибирско здраве – България” ООД и свързаните търговци, са Комисията за защита на потребителите и Агенцията за безопасност на храните.

Останаха ли още въпроси?
Ако имате въпроси относно обслужването и доставката, обадете се в кол центъра или пишете на e-mail:

[}item{]