+7 (383) 328 10 60 международно позвъняване

Хронобиология – биоритми и здравеХронобиологията е наука, изучаваща условията за възникване, природата, закономерностите и значението на билогичните ритми, а също и връзката между биоритмите и здравето на човека.


Биоритмите – това е основата на живота. Те лежат в основата на адаптацията на организмите и осигуряват единството на живата и неживата природа, определят реда за съществуването на Вселената и на всеки от нас. Всички живи същества на Земята – от растенията до висшите млекопитаещи – се подчиняват на биологичните ритми, които зависят от ритмичните изменения във външната среда (светлата част на деня, колебанията на електромагнитното поле на Земята и др.).

Хипократт
Авицена

Знанията за хронобиологията се коренят в дълбоката древност. До нас са достигнали трактати на Хипократ и Авицена, в които значително място се отделя на здравословния начин на живот, основан на правилното редуване на фазите на активност и почивка. Основоположник на съвременната школа за изучаване на биологичните ритми е проф. Франц Халберг. В изучаването на биоритмите значителен принос имат и руските учени И. М. Сеченов, В. И. Вернадски, И. П. Павлов, който е смятал, че „в живота на човека няма нищо по-властно от ритъма”.

Иван Михайлович
Сеченов
Владимир Иванович
Вернадский
Иван Петрович
Павлов

При човека в зависимост от момента през денонощието циклично се променят физиологичното състояние, интелектуалните възможности и дори настроението. През деня нашият организъм е настроен основно към преработка на натрупаните хранителни вещества, за да получи енергия за активна дневна дейност. Обратното, през нощта хранителните вещества се натрупват, тъканите и делението на клетките се възстановяват. Както е известно периодичните изменения са характерни не само за човешкия организъм, но и за околната среда. Но в съвременното общество често биологичните ритми не съответстват на реалния денонощен цикъл (защото нашата жизнена дейност практически никога не съвпада с реалния светъл ден), което води до нарушение на съгласуваността между отделните органи и системи. По такъв начин цивилизацията неизбежно разрушава нашия естествен биологичен ритъм.

Хронобиологията е достатъчно млада наука, която наред с изучаването на взаимовръзките между биоритмите и здравето на човека се занимава и с разработването на методи и средства за възстановяване и хармонизиране на нарушенията в биологичните ритми. Днес това е едно от най-перспективните направления в профилактичната медицина, тъй като позволява да се въздейства върху най-ранните причини за развитието на много заболявания.

Siberian Wellness една от първите пристъпи към практическа реализация на принципите на съвременната хронобиология и съвместно с водещи в тази област специалисти от страната разработи първата специализирана линия за средства за хронобиологична корекция – въплътени в сериите "Жива клетка” и "Ритми на здравето”, защитени с патент (№ 2317822, изобретение от 23.11.2004 г.).

Хармонизацията на жизнената дейност на организма по пътя на възстановяване на естествените биологични ритми в организма на човека, е още един от градивните камъни на здравето, основа на основите на нашето активно дълголетие.